KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile MENAMALL GAYRİMENKUL PAZARLAMA YÖNETİM DANIŞMANLIĞI (“Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, işe alım süreçleri kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.

 

KVKK Kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

 

  1. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz, Hukuki Sebepler, İşleme Amacı ve İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

 

Şirket, yürütmüş olduğu tüm Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması ve Kişisel Verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde ifade edilen Kişisel Veri işlemeleri KVKK ve ilgili mevzuata uygun surette gerçekleştirilmektedir. KVKK md.5 gereğince www.mena-malls.com internet sitemiz sayfası üzerinden “kimlik bilgisi” ile “iletişim bilgisi” verilerinizi toplamakta ve sizlerle iletişime geçebilmek amacı ile işlemekteyiz.

 

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 

Yukarıda anılan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 152264 sicil numarası ile kayıtlı, 5 numaralı, şirket merkezi Quasar Tower no:166 /76 Mecidiyeköy / ISTANBUL adresinde bulunan 2N Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri. Limited Şirketi’dir.

 

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

 

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanal vasıtasıyla Şirket ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Verileriniz, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe ve her halükarda en fazla beş yıl süre ile işlenecektir.

 

  1. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

 

Toplamış olduğumuz kimlik ve iletişime bilgilerinizi üçünü kişilere aktarmamaktayız.

 

  1. Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

 

KVKK madde 11 uyarınca Şirket’e başvurarak; (i) Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, (iv) Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (v) İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, (vi) Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi Şirket internet sitesinde yer alan formu doldurarak veya kendi taleplerinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresine, Şirket’e daha önce bildirilmiş ve Şirket sistemine kayıtlı olan e-posta adresinden gönderebilir (sisteme kayıtlı e-posta adresi kontrol edilmelidir) veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak Şirket kep adresine yahut yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresine ıslak imzalı bir dilekçe ile elden ya da noter aracılığıyla teslim edebilir ve ileride bunlara eklenebilecek Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz. Güncel başvuru yöntemleri ve başvuru içeriği başvuru öncesinde mevzuattan teyit edilmelidir. Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin Şirket tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Şirket tarafından talep edilebilir.

Posta adresi                :

E- posta adresi            :info@8vls.com

Kep adresi                  : [●]